7/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

24 marca 2020

Raport bieżący 7/2020

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), informuje, iż

podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku, termin publikacji w/w raportów wyznaczony był na dzień 08 kwietnia 2020 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok ustalony został na dzień 28 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).