7/2017 Kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

24 maja 2017

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), w związku ze zwołaniem na dzień 26 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 4/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku), przewidującego w swym porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

nowej kadencji, informuje, iż w dniu 25 maja 2017 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Pana Romana Andrzejaka o zamiarze zgłoszenia na tym Zgromadzeniu czterech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną nową kadencję, a mianowicie: Pana Wojciecha Prentkiego, Pana Bartosza Andrzejaka, Pana Wojciecha Kowalskiego i Pana Marka Chaniewicza. Ponadto Pan Roman Andrzejak zamierza zgłosić na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji kandydaturę Pani Haliny Czubak – Lulkiewicz.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Ponadto, Zarząd Spółki, chcąc zapewnić Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta, którzy zostaną zaproponowani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 maja 2017 r., w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

20170524160518746
(pdf, 1.04 Mb)