7/2015 Rejestracja obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A w KDPW S.A.

25 lutego 2015

Raport bieżący nr 7/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 13.02.2015 r. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą Nr 130/15 z dnia 24 lutego 2015 roku postanowić zarejestrować w dniu 26 lutego 2015 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 50.000 obligacji na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i terminie wykupu w dniu 13 lutego 2019 r., które Zarząd Spółki przydzielił w dniu 13 lutego 2015 roku w ramach oferty prywatnej. Obligacje oznaczone zostały kodem PLPZBDT00054.
Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).