6/2021: Informacja z otwarcia ofert.

27 marca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że po otwarciu w dniu 26 marca 2021 roku ofert złożonych w związku z postępowaniem o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM (dalej „Zadanie”) przez „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”), oferta na część 2 (tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B) złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ma najniższą cenę. Wartość części 2 oferty złożonej przez Konsorcjum to kwota 132.560.298,00 zł brutto, Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tej części Zadania kwotę 115.607.700,00 zł brutto.  

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.