6/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13 marca 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W związku ze zwołaniem na dzień 10 kwietnia 2020 roku, na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:
a)    ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b)    projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że ww. dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud pl.

W załączeniu:
1.    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.    Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757)