6/2019 Podpisanie listu intencyjnego

19 marca 2019

Raport bieżący 6/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), podaje do wiadomości, że w dniu 19 marca 2019 roku podpisał z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Emitenta akcji spółki EVER HOME S.A. z siedzibą w Wysogotowie („EVER HOME”). Przedmiotem Listu intencyjnego jest podjęcie przez Strony wspólnych działań, w kierunku przygotowania i złożenia oferty nabycia akcji EVER HOME S.A., posiadanych przez Emitenta. Aktualnie w posiadaniu Emitenta jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902.603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 90.260,30 zł, stanowiących 31,71% udziału w kapitale zakładowym EVER HOME i 1.805.206 głosów, stanowiących 38,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EVER HOME.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego potencjalny nabywca przeprowadzi m.in. badanie audytowe due diligence_spółki EVER HOME, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4.300.000,00 zł.

Zgodnie z wolą Stron List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i nie zastrzega wyłączności do prowadzenia negocjacji w powyższym zakresie. Wyłącza natomiast prawo dochodzenia od Emitenta jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zawarcia i realizacji postanowień Listu intencyjnego.

Ważność listu intencyjnego strony ustaliły do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku podpisania przez Strony, w wyniku negocjacji na podstawie niniejszego Listu intencyjnego, umowy sprzedaży akcji, Emitent poda szczegóły dotyczące tej umowy w odrębnym raporcie.

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotne znaczenie dla Emitenta.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.