6/2018 Podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

29 March 2018

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2018 r. otrzymał informację od spółki zależnej “SPC-2? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (“SPC-2?) o podpisaniu przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), “SPC-1? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, “SPC-2? Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz “SPC-3? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum) umowy ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS? Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R (Umowa, Kontrakt).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość umowy podpisanej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi “SPC-2?, wynosi 2.268) mln zł netto, tj. 2.790 mln zł brutto, w tym wartość Prawa Opcji (Usługi w okresie pogwarancyjnym) w kwocie netto 118 mln zł.

Wysokość wynagrodzenia przydającego na spółkę zależną Emitenta “SPC-2? wynosi 720,5 mln zł netto (886,3 mln zł brutto).

Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące od daty rozpoczęcia tj. następnego dnia po podpisaniu Kontraktu przez ostatnią ze Stron. Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka “SPC-2? udzieli w ramach realizacji umowy, od zakończenia przedsięwzięcia u Zamawiającego, z tytułu rękojmi za wady, gwarancji na okres 60 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

W ramach kontraktu “SPC-2? zrealizuje w szczególności:

1. usługi w zakresie części pasywnej projektowej i budowlanej dot. kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami zgodnie z zakresem wykonawstwa części I przetargu PKP PLK;

2. prace instalacyjne w zakresie części pasywnej budowlanej kanalizacji teletechnicznej liniowej wraz z odejściami zgodnie z zakresem wykonawstwa części I przetargu PKP PLK;

3. prace kablowe w zakresie części pasywnej linii światłowodowej – kompletny tor optyczny zakończony na przełącznicy lub w złączu kablowym;

wraz z dostawą niezbędnych materiałów do budowy części pasywnej sieci światłowodowej.

Zabezpieczeniem wykonania umowy są: bankowa gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości oraz gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5 z dnia 26.03.2018 r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

a) za niewykonanie w terminie Etapu ilościowego ? w wysokości 0,01% wartości Robót objętych Etapem ilościowym, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, chyba że Wykonawca był w zwłoce w realizacji poprzednich Etapów ilościowych – w takim przypadku podstawą do ustalenia wysokości kary umownej będzie suma wartości Robót i Urządzeń objętych tym Etapem ilościowym oraz suma wartości Robót i Urządzeń poprzednich Etapów ilościowych, w których nastąpiło opóźnienie.

Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot Kontraktu w Czasie na Ukończenie, wówczas ustalona na podstawie pkt a) powyżej kara umowna będzie uchylona, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego oraz postanowień poniższych;

b) za niewykonanie w terminie Etapu szczegółowego ? w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Etapem szczegółowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego ? w wysokości 0,05% wartości Robót objętych Kamieniem Milowym, za każdy dzień zwłoki;

d) za złożenie wniosku o pozyskanie Dokumentów Wykonawcy po terminie 31 grudnia 2020 roku ? w wysokości 30 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

e) za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości

w umownym terminie i zakresie ? w wysokości 150 000,00 PLN;

f) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do Harmonogramu rzeczowo – finansowego albo brak jego aktualizacji

w umownym terminie ? w wysokości 10 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

g) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia ?

w wysokości 0,5% wartości brutto poszczególnych Robót, których wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

h) za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w Okresie Zgłaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego ? w wysokości 5 000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

i) w przypadku konieczności stosowania sygnałów zastępczych (Sz) wynikających

z wydłużonego czasu trwania Robót z winy Wykonawcy lub nieusunięcia w ciągu

24 godzin usterek z winy Wykonawcy w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego ? w wysokości 50 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę stosowania sygnałów zastępczych lub za każdą kolejną rozpoczętą dobę nieusunięcia usterek poza pierwszymi 24 godzinami;

j) za powierzenie wykonania części przedmiotu Kontraktu, Podwykonawcom Robót bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót (lub projektu jej zmiany) ? w wysokości 200 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

k) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług niezgodnej z umownymi postanowieniami ? w wysokości 1 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub za każdy przypadek przedłożenia niezgodnej Umowy o podwykonawstwo;

l) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą Robót lub dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty, w terminie 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego? w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

m) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Robót lub dostaw lub usług lub za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy ? w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

n) w przypadku naprawy kabli teletechnicznych, kabli i urządzeń sterowania ruchem kolejowym przez osobę nieposiadających wymaganych uprawnień ? w wysokości 50 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

o) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? w wysokości 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji;

p) w przypadku niedokonania Modyfikacji Oprogramowania Licencjonowanego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

q) w przypadku niedokonania aktualizacji Oprogramowania na Nową Wersję Oprogramowania (Upgrade) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalonej z Zamawiającym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,015% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

r) w przypadku niedostarczenia Części Zamiennych zwymiarowanych według Wymagań Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed Odbiorem Końcowym Robót lub Odbiorem Końcowym Odcinka, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

s) w przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy Urządzeń, dla których Wykonawca nie przedstawił listy Części Zamiennych w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Kary umowne z tytułu tych samych zdarzeń nie podlegają kumulacji.

Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Prawa Opcji.

Emitent informuje, że w związku z zawartą umową Konsorcjum oraz zawartą pomiędzy Nokia a wspólnikami “SPC-1? Sp. z o.o., “SPC-2? Sp. z o.o. oraz “SPC-3? Sp. z o.o., tj. Emitentem, WASKO S.A. oraz Herkules S.A umową partnerską, Emitent zobowiązany jest do zapewnienia, że spółka zależna Emitenta “SPC-2? będzie należycie wykonywać Kontrakt oraz ponosić odpowiedzialność za właściwe wypełnienie przez “SPC-2? zobowiązań związanych z realizowanym przez SPC-2? zakresem rzeczowym prac. Jednocześnie Emitent będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę, którą poniesie Nokia, jeśli spółka zależna Emitenta odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu. Jeżeli “SPC-2? odmówi zaciągnięcia zobowiązania lub spełnienia świadczenia ciążącego na niej na podstawie Kontraktu, wskutek czego poniesie szkodę inny członek Konsorcjum, Emitent ponosi odpowiedzialność wobec członka Konsorcjum, który poniósł szkodę – w takim przypadku poszkodowany członek Konsorcjum może żądać bezpośrednio od Emitenta zapłaty odszkodowania.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), “SPC-1?, “SPC-2? Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz “SPC-3? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pod nazwą “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS? przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28 z dnia 26.10.2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.