6/2017 Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

06 czerwca 2017

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 23 maja 2017 r. przekazuje w załączeniu skan powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Romana Andrzejaka w dniu 23 maja 2017 r., doręczonego Spółce w tym samym dniu, zawierającego uzupełnione informacje w stosunku do przekazanych w korygowanym raporcie bieżącym nr 6/2017.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)