6/2015 Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii A przez Pozbud T&R S.A.

13 lutego 2015

Raport bieżący nr 6/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku, Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku Spółka wyemitowała 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A (dalej jako „Obligacje?), o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Próg dojścia emisji Obligacji do skutku wynosił 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych). W związku z powyższym emisja Obligacji doszła do skutku.
Emitent dokonał przydziału Obligacji w dniu 13 lutego 2015 roku.
I. Cel emisji Obligacji:
Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji Obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta z tytułu zawartych umów o kredyt, co w ocenie Emitenta umożliwi zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku Emitenta na poczet pozyskania nowych limitów gwarancyjnych w związku z bieżącą działalnością gospodarczą Emitenta.
II. Rodzaj emitowanych Obligacji:
1.Obligacje są obligacjami na okaziciela i zostały wyemitowane pod nazwą: obligacje na okaziciela serii A.
2.Obligacje zostały wyemitowane na podstawie art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U.2014.730 j.t., dalej jako „Ustawa o obligacjach?) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2/2015 z dnia 2 lutego 2015 w przedmiocie emisji Obligacji (zmienionej Uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/2/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w przedmiocie zmiany Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2/2015 z dnia 2 lutego 2015 w przedmiocie emisji Obligacji).
3.Miejscem emisji Obligacji jest Warszawa.
4.Obligacje nie posiadają formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy o obligacjach, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „KDPW?). Niezwłocznie po dokonaniu przydziału obligacji Emitent złożył w KDPW wniosek o zarejestrowanie Obligacji we wskazanym wyżej depozycie. Do momentu rejestracji Obligacji w KDPW, ewidencja obligacji jest prowadzona zgodnie z art. 5a ust 3 pkt 3) Ustawy o obligacjach przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Agent Emisji? lub „BGK?).
5.Obligacje zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach, poprzez proponowanie nabycia Obligacji indywidualnie oznaczonym inwestorom. Proponowanie nabycia Obligacji nie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t., dalej jako „Ustawa o ofercie?) oraz oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).
6.Obligacje nie są zabezpieczone.
7.Z Obligacjami nie jest związane prawo obligatariusza do uzyskania świadczenia niepieniężnego od Emitenta.
8.Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst.
9.Prawa i obowiązki Emitenta oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji zostały określone w warunkach emisji Obligacji.
III.Wielkość emisji Obligacji:
50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
IV.Wartość nominalna Obligacji i cena emisyjna:
1.Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2.Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
V.Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:
1.Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie obliczana na podstawie stawki referencyjnej WIBOR6M, powiększonej o marżę.
2.Odsetki od Obligacji będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji rozpocznie się w dniu emisji Obligacji (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia).
3.Wykup Obligacji nastąpi po wartości nominalnej Obligacji. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 13 lutego 2019 roku.
VI.Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:
1.Wartość oprocentowanych zobowiązań Emitenta, na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, wynosi 51.548.235,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).
2.Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zakładają utrzymanie zobowiązań na poziomie, dostosowanym do skali działalności operacyjnej. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez (i) Ustawę o ofercie oraz (ii) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) i publikowanych przez Emitenta na stronie internetowej https://compremum.pl/
VII.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
1.W ocenie Emitenta przeznaczenie środków pozyskanych w wyniku emisji Obligacji umożliwi zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku Emitenta, na poczet pozyskania nowych limitów gwarancyjnych w związku z bieżącą działalnością gospodarczą Emitenta.
2.Efekty przedsięwzięć Emitenta oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez (i) Ustawę o ofercie oraz (ii) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.) i publikowanych przez Emitenta na stronie internetowej https://compremum.pl/
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).