56/2020: Informacja z otwarcia ofert

30 grudnia 2020

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje że po otwarciu w dniu 30 grudnia 2020 roku ofert złożonych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux (dalej „Zadanie”) przez „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”), oferta złożona przez Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)  oraz POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) na kwotę 70.563.255,00 zł brutto ma pierwszą cenę. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 66.124.800,00 zł brutto.  

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.