54/2020: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy – aktualizacja informacji

30 grudnia 2020

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2020, 32/2020 oraz 45/2020 informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od inwestora – spółki prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o. (dalej „Inwestor”), w związku z niewykonaniem przez Inwestora do końca roku wszystkich wymogów formalno-prawnych postawionych przez instytucje finansowe dotyczące projektu budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej (dalej „Projekt”), Inwestor jest zmuszony zrewidować podejście do realizacji Projektu. W związku z powyższym zawarty przez Spółkę i Inwestora List Intencyjny ulega wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2020 roku a Spółka będzie kontynuować uzgodnienia z  Inwestorem, po ustaleniu nowych warunków realizacji Projektu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)