53/2020: Zawarcie porozumień rozwiązujących do umów kredytowych z BOŚ

29 grudnia 2020

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym potwierdzenia, że z dniem 23 grudnia 2020 roku uległy rozwiązaniu Umowa Kredytu Nieodnawialnego Nr S/55/12/2019/1056/K/KI, Umowa Kredytu Odnawialnego Nr S/53/12/2019/1056/K/KRB oraz Umowa Kredytu Odnawialnego Nr S/54/12/2019/1056/K/KOO zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na uwarunkowania proceduralne, wypłata środków finansowych nigdy nie została uruchomiona na podstawie wskazanych umów kredytowych.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)