52/2020: Zawarcie Umowy o udzielenie gwarancji przez Spółkę Zależną.

15 grudnia 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał od SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „SPC2”, „Spółka Zależna”):

  1. informację o zawarciu w dniu 11 grudnia 2020 roku przez Spółkę Zależną, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) Umowy (dalej „Umowa”), na mocy której Bank udzieli gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, (dalej „Gwarancja”), tj. drugiej części zaliczki, wypłacanej na rzecz SPC2 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”) zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum z udziałem Spółki Zależnej na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R” (Kontrakt).

Gwarancja udzielona zostanie na okres do dnia 29 maja 2023 roku (tj. do dnia całkowitego zwrotu wypłaconej zaliczki) na rzecz Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji. Gwarancja udzielona zostanie w kwocie 44.312.968,51zł.

Zgodnie z Umową, główne prawne zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej Gwarancji  stanowią zabezpieczenia:

  1. udzielane przez SPC2: upoważnienie dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach prowadzonych w Bank, przez który przeprowadzanych będzie 100% wpływów netto z Kontraktu, przelew wierzytelności z Kontraktu oraz zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z Kontraktu, oświadczenie SPC2 o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc na kwotę 150% kwoty Gwarancji;
  2. udzielane przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. (i) przez Emitenta: poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta, obowiązujące w całym okresie ważności Gwarancji oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc na kwotę 150% kwoty Gwarancji; oraz (ii) przez spółkę AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie (dalej „AGNES”): poręczenie według prawa cywilnego i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc na kwotę 150% kwoty Gwarancji oraz (iii) wspólnie przez Emitenta i Agnes: hipoteka umowna łączna do kwoty 44.312.968,51 PLN ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości położonej w miejscowości Sztynwag oraz na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Rogoźno, stanowiącej własność AGNES;
  1. informację o zawarciu przez Spółkę Zależną w dniu 14 grudnia 2020 roku aneksu do Umowy o udzielenie gwarancji nr 4618-01660 z dnia 17.04.2018 roku m.in. w zakresie aktualizacji zabezpieczeń, wynikających z Umowy, o której mowa w pkt. I niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka:

  1. powzięła informację o udzieleniu w dniu 15 grudnia 2020 roku przez spółkę zależną AGNES S.A., w wykonaniu postanowień Umowy zabezpieczeń, o których mowa w punkcie I 2 ii) oraz iii) niniejszego raportu;
  2. udzieliła w dniu 15 grudnia 2020 roku zabezpieczeń, o których mowa w punkcie I 2 i) oraz iii).