50/2020: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartały 2020 roku

24 listopada 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 23 listopada 2020 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za III kwartał 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży  43.589 tys. zł (94.032 tys. zł),

– zysk netto 742 tys. zł ( 5.537 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD  za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 130.670 tys. zł (138.351 tys. zł),

– zysk netto 22.674 tys. zł ( 9.608 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Zdaniem Zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie, pomimo globalnych problemów związanych z COVID-19, będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

  1. niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do III kwartałów 2019 roku,
  2. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,
  3. decyzje podjęte przez Zarząd Spółki, związane z wycofaniem z oferty realizacji zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,
  4. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1.800,00 tys. złotych – wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 27 listopada 2020 roku.