5/2023: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży wszystkich udziałów w Spółce Zależnej.

14 kwietnia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”), podaje niniejszym do wiadomości publicznej informację  poufną,  której  przekazanie  do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 8 marca 2023 roku w reżimie prawnym trybu określonego w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

„Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2023 roku podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z inwestorem zagranicznym, zmierzających do ustalenia możliwości oraz warunków zbycia na rzecz tego inwestora aktywów obejmujących zakład produkcyjny stolarki otworowej w Słonawach w tym w szczególności poprzez zbycie wszystkich udziałów lub majątku spółki zależnej Fabryka SLONAWY Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd informuje, że decyzja jest związana z porządkowaniem struktury Grupy Kapitałowej COMPREMUM i wzmocnieniem zaangażowania finansowego w pozostałe segmenty działalności Grupy”.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne