5/2022 Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku.

28 stycznia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku:

I. Raporty roczne za 2021 rok:

– raport roczny COMPREMUM S.A. – 28 kwietnia 2022 roku;

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM – 28 kwietnia 2022 roku;

II. Raporty śródroczne:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 roku;

– skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2022 roku – 29 września 2022 roku;

–  skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki.

Ponadto Spółka, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)