5/2021/K: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. – KOREKTA RAPORTU

26 marca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”) informuje, że w raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 22 marca 2021 roku doszło do błędów wynikających z nieprawidłowego podsumowania danych analitycznych przez biuro rachunkowe.  

W raporcie bieżącym 5/2021:

– wskazano błędnie iż:

„Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 289 060 tys. zł, w tym:

  1. zobowiązania krótkoterminowe  247 187 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
  2. zobowiązania długoterminowe 41 873 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł. „

– powinno być:

„Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 237 993 tys. zł, w tym:

  1. zobowiązania krótkoterminowe  196 136 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
  2. zobowiązania długoterminowe 41 857 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł.”

Tym samym pełna treść raportu 5/2021 brzmi:

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań emitenta, Spółka dokonała ich oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjęła decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 79 001 tys. zł, w tym:

  1. zobowiązania krótkoterminowe 50 177 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 30 561 tys. zł;
  2. zobowiązania długoterminowe 28 824 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 28 824 tys. zł.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 237 993 tys. zł, w tym:

  1. zobowiązania krótkoterminowe  196 136 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 76 895 tys. zł;
  2. zobowiązania długoterminowe 41 857 tys. zł,  w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 39 367 tys. zł.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 772 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wynosi 47 240 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 10 028 tys. zł.   

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym POZBUD za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.