5/2020 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.

13 marca 2020

Raport bieżący nr  5/2020

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia  2014  roku  w  sprawie  nadużyć  na  rynku  (dalej „Rozporządzenie  MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,  2003/125/WE  i  2004/72/WE,  w  związku  z  wygaśnięciem  jednej  z  przesłanek opóźnienia  informacji  poufnej,  przekazuje  informację  poufną,  której  przekazanie  do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 13 stycznia 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.


Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione brzmi następująco:
„Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu negocjacji z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą z Rogoźnie w sprawie objęcia przez nich akcji Emitenta nowej emisji w zamian za wniesienie aportem akcji w spółce Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie w ten sposób, że wszystkie akcje w tej spółce będą przysługiwać Emitentowi”


Zarząd Spółki uznał informację o podjęciu negocjacji z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie za informację poufną, ze względu na istnienie wysokiego ryzyka negatywnego wpływu jej ujawnienia na prowadzone negocjacje z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie, a w konsekwencji nie dojście do skutku objęcia akcji Emitenta nowej emisji w zamian za wniesienie aportem akcji w spółce Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie w ten sposób, że wszystkie akcje w tej spółce będą przysługiwać Emitentowi.  Zarząd Spółki podjął  decyzję  o  opóźnieniu  podania  informacji  poufnej  do  wiadomości publicznej ze względu na ochronę swoich prawnie uzasadnionych interesów. Upublicznienie informacji o prowadzonych negocjacjach mogłoby potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych rozmów. Powyższe przesłanki spełniają kryteria możliwości naruszenia uzasadnionego prawnie interesu Spółki w rozumieniu punktu 5, ppkt. 8 lit. a) Wytycznych ESMA dot. Rozporządzenia MAR (dalej: „Wytyczne”).

W  niniejszym  przypadku  nie  występowały  okoliczności,  w  których  opóźnienie  ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o czym mowa w punkcie 9 Wytycznych.


Ponadto Spółka  podjęła wszelkie  możliwe  działania  i  zastosowała środki  niezbędne  do zachowania w poufności informacji do czasu jej publikacji. Ujawnienie  informacji  poufnej  wynika  z  faktu  wygaśnięcia  przesłanki  wskazującej  na możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta – w dniu 13 marca 2020 roku Spółka postanowiła opublikować raportem bieżącym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownych uchwał zmierzających do finalizacji transakcji. Skutkiem zaistniałych okoliczności jest wygaśnięcie  przesłanki możliwości  naruszenia prawnie  uzasadnionego  interesu Emitenta,  co  z  kolei  skutkuje  brakiem istnienia podstaw do dalszego opóźniania publikacji przedmiotowej informacji poufnej.


Stosownie do treści art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej natychmiast po podaniu jej do wiadomości publicznej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia  informacji  poufnej  wskazanych  w  art.  17  ust.  4  pkt  a) –c) Rozporządzenia nr 596/2014.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.