5/2019 Rozwiązanie listu intencyjnego

18 marca 2019

Raport bieżący 5/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku podpisał wspólnie z jednym z akcjonariuszy spółki EVER HOME S.A. z siedzibą w Wysogotowie („EVER HOME”) porozumienie o zakończeniu negocjacji i rozwiązaniu listu intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2018 roku, dotyczącego podjęcia wspólnych działań w kierunku przygotowania i złożenia oferty nabycia akcji EVER HOME, posiadanych przez Emitenta.

Rozwiązanie przedmiotowego Listu intencyjnego jest spowodowane zakończeniem negocjacji i podyktowane faktem, iż Strony nie osiągnęły satysfakcjonującego porozumienia w przedmiocie zdefiniowania warunków potencjalnej współpracy w zakresie przygotowania oferty.

W wyniku podpisanego Porozumienia Strony postanowiły, z dniem jego zawarcia tj. z dniem 18 marca 2019 roku, o rozwiązaniu listu intencyjnego.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.