5/2018 Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy o udzielenie gwarancji.

26 marca 2018

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. spółka zależna „SPC-„2? Sp. z o.o. („SPC-2?) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o udzielenie gwarancji (Umowa), na zabezpieczenie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia? (Kontrakt) – w ramach której Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi:

– gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do łącznej maksymalnej wysokości 26.587.781,11 zł), w tym:

a) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia wystawienia Gwarancji do dnia 28 czerwca 2023 r. włącznie,

b) w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia 29 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2028 r. włącznie.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji stanowią w szczególności:

a)cesja wierzytelności z Kontraktu o wartości nie niższej niż wartość udzielonych gwarancji;

b)z każdego wpływu z Kontraktu (z wyłączeniem wpływów zaliczki otrzymanej z PKP PLK na realizację Kontraktu) w zakresie realizowanym przez „SPC-2? Sp. z o.o., tytułem zabezpieczenia roszczeń BGK z tytułu wystawienia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek, blokowana będzie na rachunku kaucji prowadzonym w BGK, kwota w wysokości nie mniejszej niż 0,75% kwoty wpływów brutto. Po zrealizowaniu Kontraktu kwota ta powinna wynieść min. 25 % kwoty gwarancji;

c)poręczenie w całym okresie ważności gwarancji należytego wykonania Umowy i właściwego usunięcia wad i usterek udzielone przez Emitenta – Pozbud T&R Spółka Akcyjna;

d)zastaw rejestrowy na rachunku Kontraktu prowadzonym w BGK, przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu w zakresie przysługującym „SPC-2?;

e)poręczenie podwykonawców realizujących prace budowlano-montażowe, których wartość wynosić będzie nie mniej niż 20,0 mln zł brutto lub cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych na zlecenie podwykonawców;

f)oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC złożone przez „SPC-2?.

Pozostałe warunki, na jakich została zawarta umowa, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W dniu 26 marca 2018 r., na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji „SPC-2? złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC do maksymalnej kwoty 39.881.671,67 zł do dnia 14 czerwca 2031 r.

Ponadto Emitent informuje, iż na podstawie ramowej umowy o gwarancję ubezpieczeniową o symbolu FI/OW036/1011, potwierdzonej polisą nr 280000149319 z dnia 21 marca 2018 roku, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. (Gwarant) wystawi gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy dot. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia? (Kontrakt), w wysokości 62.038.155,92 zł obowiązującą w okresie od dnia 29 marca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2023 r.

Zabezpieczenie roszczeń regresowych Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji stanowić będzie weksel wystawiony przez „SPC-2? poręczony przez Emitenta. Z tytułu udzielonego poręczenia Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 68.200.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.