5/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

07 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2016 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2016 roku oraz do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok, podejmując uchwałę nr 9/04/2016.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki wynika z § 11 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki oraz § 2 ust. 10 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia w/w czynności jest firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50, KRS 0000418856 (działająca poprzednio pod firmą ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Emitent korzystał z usług w/w podmiotu w zakresie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2009 – 2015 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2009 – 2015, a także w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011, 2013, 2014 i 2015 rok oraz przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.

Umowa z audytorem na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji