5/2015 Podpisanie przez Emitenta umów podwykonawczych ze spółką ALUSTA S.A .

05 lutego 2015

Raport bieżący nr 5/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), w nawiązaniu do raport bieżącego nr 30/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, informuje, że w dniu 05 lutego 2015 r. podpisał ze spółką ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu trzy umowy podwykonawcze na wykonanie części robót budowlano – montażowych na projektach realizowanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zamówienia publicznego.
I. Umowa nr 1/II/E-75/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe związane z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego.
3) Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie Umowy oraz uzyskania pisemnej akceptacji treści Umowy względnie nie zgłoszenia sprzeciwu do treści Umowy przez Zamawiającego.
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym.
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 60.850.938,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 74.846.653,74 zł brutto.
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
7) W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu udzielonej przez niego rękojmi za wady wynikające z Umowy, Podwykonawca, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy w formie weksla in blanco. Zabezpieczenie będzie ważne od momentu jego przedłożenia Wykonawcy, co najmniej do:
– 58 dnia po upływie Czasu na Ukończenie, wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę,
– 22 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Podwykonawcę wad w okresie rękojmi za wady („Okres Zgłaszania Wad?),
z zastrzeżeniem, że w terminie 45 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zwolni 70 % zabezpieczenia.
Pozostałe szczegółowe zasady realizacji weksla zostaną ustalone w deklaracji wekslowej.
8) Podwykonawca, w sytuacji gdy Wykonawca przed terminem obowiązywania zabezpieczenia, wykorzysta już otrzymany weksel do dochodzenia swych roszczeń, zobowiązuje się do przedłożenia nowego weksla in blanco w celu udzielenia zabezpieczenia do końcu okresu ważności zabezpieczenia W braku przedłożenia takiego weksla Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami do kwoty stanowiącej wartość brakującego zabezpieczenia i zatrzymania tej kwoty jako kaucji zabezpieczającej należytego wykonanie umowy. Kaucja ta zostanie zwrócona Podwykonawca, gdy przedłoży on nowy weksel.
9) Udzielone Zabezpieczenie będzie się automatycznie wydłużać w przypadku wydłużenia zakładanego okresu trwania Umowy (Czasu na Ukończenie) oraz wydłużenia okresu rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad) zgodnie z zasadami Kontraktu Głównego.
10) Podwykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkcie 5, przenosi na Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do wykonanych ramach Przedmiotu umowy Projekty (i inne utwory powstałe w wykonaniu Umowy) na wszelkich znanych dotąd polach eksploatacji , w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz subklauzuli 1.10 Kontraktu Głównego.
11) Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia wynikającego z Harmonogramu, na zakończenie robót budowlanych w stanie i zakresie umożliwiającym ich odbiór lub wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera/Zamawiającego,
– w odniesieniu do wadliwych Robót, 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (Okres Zgłaszania Wad),
– 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
12) Ponadto Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą ponadnormatywną dobę opóźnienia w czasie całkowitego całodobowego zamknięcia toru, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą godzinę przedłużenia zamknięcia w trakcie przydzielonych zamknięć torowych, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każde uszkodzenie przez Podwykonawcę infrastruktury kolejowej podczas realizacji Robót, w wysokości odpowiadającej ewentualnemu obciążeniu Wykonawcy,
– za każdą szkodę wynikłą z działania/zaniechania Podwykonawcy, do jej pełnej wartości, którą będzie musiał ponieść Wykonawca, celem należytego wykonania Kontraktu Głównego.
Strony ustaliły, iż limit kar umownych wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
13) Wykonawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, Wykonawca poniósł szkodę przewyższającą wartość naliczonych kar umownych..
14) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z Podwykonawcą w następujących okolicznościach:
– w przypadku rozwiązania Kontraktu Głównego z jakichkolwiek przyczyn oraz w przypadku rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn Umowy pomiędzy Wykonawca a Generalnym Wykonawcą,
– w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy, wynikających z Harmonogramu, a przekraczających 30 dni kalendarzowych,
– w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów ubezpieczenia,
– powtarzającego się nieprzestrzegania n placu budowy przepisów bhp pomimo zwrócenia Podwykonawcy pisemnej uwagi na stwierdzone uchybienia i wyznaczeniu przynajmniej 7-dniowego terminu na ich usunięcie,
– złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy oraz wszczęcia wobec Podwykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
15) Ponadto Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym, z tym, że odstąpienie w oparciu o art. 635 uprawnia Wykonawcę:
– co najmniej 7-dniowe nieusprawiedliwione opóźnienie Podwykonawcy względem terminów umownych,
– co najmniej 7-dniowa nieusprawiedliwiona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy.
16) Podwykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
– zaniechania zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu, zgodnie z § 1 pkt 2 Umowy,
– opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę, jeżeli opóźnienie przekracza 30 dni ,
– nieuzyskania pozwolenia na budowę lub nieprzekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie miesiąca od dnia podpisania Umowy.
17) Podwykonawca nie może podzlecać w części lub w całość Robót na dalszego podwykonawcę bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Wykonawcę i Inżyniera oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych przez Zamawiającego. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków lub instytucji kredytujących roboty objęte niniejszą Umową. Wykonawca , na podstawie Kontraktu Głównego dokona cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy na mocy Kontraktu Głównego roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wygasną wskutek upływu Okresu Zgłaszania Wad. Na powyższe Podwykonawca udziela zgody.
II. Umowa nr 2/II/E-75/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe związane z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego.
3) Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie Umowy oraz uzyskania pisemnej akceptacji treści Umowy względnie nie zgłoszenia sprzeciwu do treści Umowy przez Zamawiającego.
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym.
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.685.431,85 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 22.983.081,18 zł brutto.
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
7) W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu udzielonej przez niego rękojmi za wady wynikające z Umowy, Podwykonawca, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy w formie weksla in blanco. Zabezpieczenie będzie ważne od momentu jego przedłożenia Wykonawcy, co najmniej do:
– 58 dnia po upływie Czasu na Ukończenie, wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę,
– 22 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Podwykonawcę wad w okresie rękojmi za wady („Okres Zgłaszania Wad?),
z zastrzeżeniem, że w terminie 45 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zwolni 70 % zabezpieczenia.
Pozostałe szczegółowe zasady realizacji weksla zostaną ustalone w deklaracji wekslowej.
8) Podwykonawca, w sytuacji gdy Wykonawca przed terminem obowiązywania zabezpieczenia, wykorzysta już otrzymany weksel do dochodzenia swych roszczeń, zobowiązuje się do przedłożenia nowego weksla in blanco w celu udzielenia zabezpieczenia do końcu okresu ważności zabezpieczenia W braku przedłożenia takiego weksla Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami do kwoty stanowiącej wartość brakującego zabezpieczenia i zatrzymania tej kwoty jako kaucji zabezpieczającej należytego wykonanie umowy. Kaucja ta zostanie zwrócona Podwykonawca, gdy przedłoży on nowy weksel.
9) Udzielone Zabezpieczenie będzie się automatycznie wydłużać w przypadku wydłużenia zakładanego okresu trwania Umowy (Czasu na Ukończenie) oraz wydłużenia okresu rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad) zgodnie z zasadami Kontraktu Głównego.
10) Podwykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkcie 5, przenosi na Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do wykonanych ramach Przedmiotu umowy Projekty (i inne utwory powstałe w wykonaniu Umowy) na wszelkich znanych dotąd polach eksploatacji , w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz subklauzuli 1.10 Kontraktu Głównego.
11) Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia wynikającego z Harmonogramu, na zakończenie robót budowlanych w stanie i zakresie umożliwiającym ich odbiór lub wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera/Zamawiającego,
– w odniesieniu do wadliwych Robót, 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (Okres Zgłaszania Wad),
– 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
12) Ponadto Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą ponadnormatywną dobę opóźnienia w czasie całkowitego całodobowego zamknięcia toru, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą godzinę przedłużenia zamknięcia w trakcie przydzielonych zamknięć torowych, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każde uszkodzenie przez Podwykonawcę infrastruktury kolejowej podczas realizacji Robót, w wysokości odpowiadającej ewentualnemu obciążeniu Wykonawcy,
– za każdą szkodę wynikłą z działania/zaniechania Podwykonawcy, do jej pełnej wartości, którą będzie musiał ponieść Wykonawca, celem należytego wykonania Kontraktu Głównego.
Strony ustaliły, iż limit kar umownych wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
13) Wykonawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, Wykonawca poniósł szkodę przewyższającą wartość naliczonych kar umownych..
14) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z Podwykonawcą w następujących okolicznościach:
– w przypadku rozwiązania Kontraktu Głównego z jakichkolwiek przyczyn oraz w przypadku rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn Umowy pomiędzy Wykonawcą a Generalnym Wykonawcą,
– w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy, wynikających z Harmonogramu, a przekraczających 30 dni kalendarzowych,
– w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów ubezpieczenia,
– powtarzającego się nieprzestrzegania n placu budowy przepisów bhp pomimo zwrócenia Podwykonawcy pisemnej uwagi na stwierdzone uchybienia i wyznaczeniu przynajmniej 7-dniowego terminu na ich usunięcie,
– złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy oraz wszczęcia wobec Podwykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
15) Ponadto Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym, z tym, że odstąpienie w oparciu o art. 635 uprawnia Wykonawcę:
– co najmniej 7-dniowe nieusprawiedliwione opóźnienie Podwykonawcy względem terminów umownych,
– co najmniej 7-dniowa nieusprawiedliwiona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy.
16) Podwykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
– zaniechania zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu, zgodnie z § 1 pkt 2 Umowy,
– opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę, jeżeli opóźnienie przekracza 30 dni ,
– nieuzyskania pozwolenia na budowę lub nieprzekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie miesiąca od dnia podpisania Umowy.
17) Podwykonawca nie może podzlecać w części lub w całość Robót na dalszego podwykonawcę bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Wykonawcę i Inżyniera oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych przez Zamawiającego. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków lub instytucji kredytujących roboty objęte niniejszą Umową. Wykonawca , na podstawie Kontraktu Głównego dokona cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy na mocy Kontraktu Głównego roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wygasną wskutek upływu Okresu Zgłaszania Wad. Na powyższe Podwykonawca udziela zgody.
III. Umowa nr 1/IIIA/E-75/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku
1) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca.
2) Przedmiotem umowy są roboty budowlano-montażowe związane z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego.
3) Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie Umowy oraz uzyskania pisemnej akceptacji treści Umowy względnie nie zgłoszenia sprzeciwu do treści Umowy przez Zamawiającego.
4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy Podwykonawca zrealizuje w terminie do dnia 30 września 2016 roku z zachowaniem innych terminów określonych przez Kontrakt Główny i w terminach zgodnych z ustalonym Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym.
5) Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.685.431,86 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 22.983.081,19 zł brutto.
6) Podwykonawca udziela Wykonawcy rękojmi za wady na Roboty będące przedmiotem Umowy (Okres Zgłaszania Wad w rozumieniu Kontraktu Głównego). Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, wystawionym na mocy Kontraktu Głównego, z zastrzeżeniem, że Podwykonawca udzieli rękojmi na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile taką rękojmię udzielają producenci tych urządzeń i materiałów.
7) W celu zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu udzielonej przez niego rękojmi za wady wynikające z Umowy, Podwykonawca, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy w formie weksla in blanco. Zabezpieczenie będzie ważne od momentu jego przedłożenia Wykonawcy, co najmniej do:
– 58 dnia po upływie Czasu na Ukończenie, wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę,
– 22 dnia po upływie Okresu Zgłaszania Wad wynikającego z Kontraktu Głównego – w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia przez Podwykonawcę wad w okresie rękojmi za wady („Okres Zgłaszania Wad?),
z zastrzeżeniem, że w terminie 45 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zwolni 70 % zabezpieczenia.
Pozostałe szczegółowe zasady realizacji weksla zostaną ustalone w deklaracji wekslowej.
8) Podwykonawca, w sytuacji gdy Wykonawca przed terminem obowiązywania zabezpieczenia, wykorzysta już otrzymany weksel do dochodzenia swych roszczeń, zobowiązuje się do przedłożenia nowego weksla in blanco w celu udzielenia zabezpieczenia do końcu okresu ważności zabezpieczenia W braku przedłożenia takiego weksla Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami do kwoty stanowiącej wartość brakującego zabezpieczenia i zatrzymania tej kwoty jako kaucji zabezpieczającej należytego wykonanie umowy. Kaucja ta zostanie zwrócona Podwykonawca, gdy przedłoży on nowy weksel.
9) Udzielone Zabezpieczenie będzie się automatycznie wydłużać w przypadku wydłużenia zakładanego okresu trwania Umowy (Czasu na Ukończenie) oraz wydłużenia okresu rękojmi (Okresu Zgłaszania Wad) zgodnie z zasadami Kontraktu Głównego.
10) Podwykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkcie 5, przenosi na Wykonawcę majątkowe prawa autorskie do wykonanych ramach Przedmiotu umowy Projekty (i inne utwory powstałe w wykonaniu Umowy) na wszelkich znanych dotąd polach eksploatacji , w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz subklauzuli 1.10 Kontraktu Głównego.
11) Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia wynikającego z Harmonogramu, na zakończenie robót budowlanych w stanie i zakresie umożliwiającym ich odbiór lub wydanie Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera/Zamawiającego,
– w odniesieniu do wadliwych Robót, 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi (Okres Zgłaszania Wad),
– 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Podwykonawcy – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
12) Ponadto Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną :
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą ponadnormatywną dobę opóźnienia w czasie całkowitego całodobowego zamknięcia toru, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każdą, wynikającą z winy Podwykonawcy, rozpoczętą godzinę przedłużenia zamknięcia w trakcie przydzielonych zamknięć torowych, w kwocie, jaką Wykonawca zostanie obciążony,
– za każde uszkodzenie przez Podwykonawcę infrastruktury kolejowej podczas realizacji Robót, w wysokości odpowiadającej ewentualnemu obciążeniu Wykonawcy,
– za każdą szkodę wynikłą z działania/zaniechania Podwykonawcy, do jej pełnej wartości, którą będzie musiał ponieść Wykonawca, celem należytego wykonania Kontraktu Głównego.
Strony ustaliły, iż limit kar umownych wynosi 30 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
13) Wykonawca zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, Wykonawca poniósł szkodę przewyższającą wartość naliczonych kar umownych..
14) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia w całości lub w części od Umowy z Podwykonawcą w następujących okolicznościach:
– w przypadku rozwiązania Kontraktu Głównego z jakichkolwiek przyczyn oraz w przypadku rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn Umowy pomiędzy Wykonawca a Generalnym Wykonawcą,
– w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań umownych Podwykonawcy, wynikających z Harmonogramu, a przekraczających 30 dni kalendarzowych,
– w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów ubezpieczenia,
– powtarzającego się nieprzestrzegania n placu budowy przepisów bhp pomimo zwrócenia Podwykonawcy pisemnej uwagi na stwierdzone uchybienia i wyznaczeniu przynajmniej 7-dniowego terminu na ich usunięcie,
– złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Podwykonawcy oraz wszczęcia wobec Podwykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
15) Ponadto Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym, z tym, że odstąpienie w oparciu o art. 635 uprawnia Wykonawcę:
– co najmniej 7-dniowe nieusprawiedliwione opóźnienie Podwykonawcy względem terminów umownych,
– co najmniej 7-dniowa nieusprawiedliwiona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy.
16) Podwykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
– zaniechania zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu, zgodnie z § 1 pkt 2 Umowy,
– opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę, jeżeli opóźnienie przekracza 30 dni ,
– nieuzyskania pozwolenia na budowę lub nieprzekazania Podwykonawcy terenu budowy w terminie miesiąca od dnia podpisania Umowy.
17) Podwykonawca nie może podzlecać w części lub w całość Robót na dalszego podwykonawcę bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Wykonawcę i Inżyniera oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą robót budowlanych przez Zamawiającego. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków lub instytucji kredytujących roboty objęte niniejszą Umową. Wykonawca , na podstawie Kontraktu Głównego dokona cesji przysługujących mu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy na mocy Kontraktu Głównego roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wygasną wskutek upływu Okresu Zgłaszania Wad. Na powyższe Podwykonawca udziela zgody.
Pozostałe warunki w/w umów są standardowe dla tego typu umów.
Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).