49/2020: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku

13 listopada 2020

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2020 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za III kwartał 2020 roku ustalony został na dzień 27 listopada 2020 roku (zgodnie z raportem bieżącym 41/2020 publikacja wyników nastąpić miała w dniu 17 listopada 2020 roku).

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).