48/2020: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny

30 października 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, informuje o zawarciu w dniu 30 października 2020 roku aneksu do zawartej w dniu 31 lipca 2017 roku z SGB – Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Bank) umowy o kredyt inwestycyjny w kwocie 50.000.000 zł ( dalej Umowa).

Aneks zmienia warunki Umowy m.in. w zakresie harmonogramu spłaty kredytu. Istotne warunki Umowy po zawarciu aneksu: 

 1. kredyt udzielony jest na okres od dnia 31 lipca 2017 roku do 30 lipca 2025 roku,
 2. pozostała do spłaty kwota kredytu nastąpi w dwóch ratach miesięcznych w kwocie 1.500.000,00 zł każda, płatnych do dnia 30 listopada i 31 grudnia 2020 roku, oraz 20 równych ratach po 1.000.000 zł każda, płatnych w ostatnim dniu miesiąca kończącego każdy kwartał kalendarzowy, w okresie od 31 marca 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku,
 3. prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią głównie:
  1. hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł zabezpieczająca kapitał kredytu, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizje i opłaty z tytułu kredytu oraz przyznane koszty postępowania:
 • wpisana na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa, z równym pierwszeństwem z hipotekami na rzecz banku współfinansującego Spółkę, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności nieruchomości położonych w Słonawach oraz prawie własności nieruchomości położonej w Mrowinie, 
 • oraz wpisana na pierwszym miejscu pod względem pierwszeństwa na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Grzywnie,
  1. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu – do wartości wynikającej z udziału Banku w finansowaniu Spółki,
  2. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na wskazanym w Umowie rachunku bieżącym Spółki,
  3. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Spółkę.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)