46/2020: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

23 października 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny przekazane  w oparciu o artykuł 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) zawiadomienie o zwiększeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez NN PTE.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.)

2020_PTE_131
(pdf, 269.51 Kb)