42/2020: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

24 września 2020

 Treść raportu:

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 24 września 2020 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I półrocze 2020 roku przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) :

– przychody ze sprzedaży 30.293,00 tys. zł (67.030,00 tys. zł),

– zysk netto 142,00 tys. zł (4.447,00 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 86.380,00 tys. zł (88.573,00 tys. zł),

– zysk netto 18.716,00 tys. zł (7.205,00 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że istotny wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z uwzględnienia w wynikach skonsolidowanych udziału w realizacji kontraktu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” prac realizowanych przez spółkę Agnes S.A., która od 15 maja 2020 roku jest członkiem Grupy Kapitałowej POZBUD. Zdaniem Zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

  1. mniejszy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku,
  2. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,
  3. decyzje podjęte przez Zarząd Spółki, związane z rezygnacją z realizowania zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,
  4. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1.800,00 tys. złotych – wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, iż badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku zostaną zawarte w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki Pozbud oraz Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., które zostaną opublikowane w dniu 28 września 2020 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.