41/2020: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

15 września 2020

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2020 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2020 roku ustalony został na dzień 28 września 2020 roku (zgodnie z raportem bieżącym 40/2020 publikacja wyników nastąpić miała w dniu 18 września 2020 roku).

W związku z powyższym, w roku 2020 skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku – opublikowany zostanie w dniu 28 września 2020 roku a skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2020 roku – w dniu 17 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).