40/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

28 sierpnia 2020

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, termin publikacji w/w raportu wyznaczony był na dzień 4 września 2020 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A za I półrocze 2020 roku ustalony został na dzień 18 września 2020 roku,

W związku z powyższymi zmianami Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

•skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku – 18 września 2020 roku

•skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał 2020 roku – 17 listopada 2020 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).