4/2022 Informacja dotycząca postępowania odwoławczego – decyzja Spółki.

21 stycznia 2022

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz 43/2021 z dnia 21 grudnia 2021 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 roku, po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Krajowej Izby Odwoławczej o oddaleniu odwołania Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) od decyzji Zamawiającego – „PKP Intercity” S.A. w przedmiocie odrzucenia oferty Konsorcjum na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A (dalej „Projekt”), podjął decyzję o zaniechaniu dalszych kroków odwoławczych. Decyzja Emitenta wynika z zaangażowania w obecne oraz przyszłe projekty zarówno spółek z Grupy Kapitałowej COMPREMUM, jak i partnerów współpracujących z Grupą w obszarze segmentu przemysłu kolejowego. W opinii Zarządu potencjał przyszłych projektów przewyższa korzyści, które są możliwe do uzyskania w przypadku kontynuowania działań odwoławczych.  

Jednocześnie Zarząd informuje, że otrzymane uzasadnienie KIO w przedmiotowej sprawie potwierdziło motywy rozstrzygnięcia przekazane przez Izbę w dniu ogłoszenia decyzji, a które opublikowane zostały przez  Spółkę w raporcie bieżącym numer 43/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.