4/2021: Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B

26 marca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie emisji nie więcej niż 18.000 4-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 18.000.000 zł (dalej „Obligacje”), przy czym próg emisji, o którym mowa  w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej „Ustawa o Obligacjach”) został określony na 12.000.000 zł. Emisja zostanie przeprowadzona po udzieleniu przez SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, zgody  na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji.

Obligacje będą emitowane zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego – zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b lub d rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone:

  1. hipoteką umowną łączną na należących do Spółki nieruchomościach położonych w Słonawach – do kwoty nie niższej niż 150% wartości wyemitowanych Obligacji;
  2. cesją z polisy ubezpieczeniowej powyższych nieruchomości oraz polisami udzielonymi na podstawie umów ubezpieczenia zawartych w przyszłości – do czasu wykupu Obligacji.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz POZBUD, które są jednocześnie zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach Spółki położonych w Słonawach. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki.

Ostateczny termin wykupu Obligacji nastąpi do dnia 30 marca 2025 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.