4/2020 Informacja dot. wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

12 marca 2020

Raport bieżący 4/2020

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez spółkę zależną „SPC-2” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, będącą członkiem Konsorcjum realizującym Umowę ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R (raport bieżący Nr 6/2018 z dnia 29.03.2018 r.) o otrzymaniu, w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, informacji z Biura Inżyniera Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Informacja wskazuje, iż powyższa okoliczność może spowodować w szczególności opóźnienie w realizacji Robót na skutek zachorowań na większą skalę, ale i także na przerwanie łańcucha dostaw. Jednocześnie Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do zalecenia KNF z dnia 12.03.2020 r. informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, ryzykiem zachwiania ciągłości dostaw komponentów, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, ograniczone zostało do odwołania zatrudnienie pracowników.

W ocenie Zarządu sytuacja ta może rzutować na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe zarówno Emitenta jak i Grupy Kapitałowej.

Emitent na bieżąco monitoruje wpływ epidemii na działalność jego i Grupy Kapitałowej. Informacja dotycząca wpływu koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz sytuację i wyniki finansowe, po przeprowadzeniu stosownej analizy, zamieszczona zostanie w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Podstawa prawna: Art.19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.