4/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

19 lutego 2019

Raport bieżący 4/2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku (godz. 17.28) wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie przesłane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU S.A”) z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj.:

1.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3.PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 512 ze zm., „Ustawa o Ofercie”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 15 lutego 2019 r. zbycia 720.100 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy sto) akcji POZBUD T&R SA („Spółka”), w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 13 lutego 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału: 2 187 084

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,1686 %

Liczba głosów z akcji przed zmiana udziału: 2 187 084

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,1314 %

Liczba akcji posiadanych po zmiana udziału: 1 466 984

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,4791 %

Liczba głosów z akcji po zmiana udziału: 1 466 984

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,7834 %

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

•Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

•Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, odnoszących się do akcji Spółki;

•TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 512 z późn. zm.).