4/2018 Zawarcie aneksu do umowy nr 02/PSZENNA/2018 zawartej z Dekpol S.A.

12 marca 2018

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2018 roku podpisał ze spółką Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie aneks do umowy nr 02/PSZENNA/2018.

Niniejszym aneksem rozszerzony został zakres robót w stosunku do zakresu określonego w umowie zawartej pomiędzy stronami w dnia 08 stycznia 2018 roku, o wykonanie kompletnego stanu surowego wraz ze wszystkimi robotami murarskimi oraz dostawę i montaż stolarki okiennej drewnianej. W związku z powyższym zmieniony został termin zakończenia robót określony w umowie: odnośnie stanu surowego na dzień 30 sierpnia 2019 roku, a odnośnie stolarki okiennej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększone zostało wynagrodzenie ryczałtowe na wykonanie przedmiotu umowy z pierwotnej kwoty 6.000.000,00 zł netto do kwoty 25.137.865,20 zł netto.

Warunki umowy:

1) Stronami umowy są: Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie jako Zamawiający i Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca.

2) Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie wykopu oraz wykonanie kompletnego stanu surowego wraz ze wszystkimi robotami murarskimi oraz dostawę i montaż stolarki okiennej drewnianej dla zadania pod nazwą: „Budynek Mieszkalno – Usługowy (usł. hoterlarskie), Gdańsk kwartał ulic Pszenna, Chmielna, Żytnia, działki nr 88/2, 89/2, 91 96/16?. Roboty budowlane wykonywane będą z materiałów oraz przy użyciu maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

3) Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie umówionego obecnie zakresu robót ustalone została na podstawie negocjacji na wartość 25.137.865,20 zł netto. W przypadku zmiany zakresu robót nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia.

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót objętych Umową w terminach wynikających z ustalonego harmonogramu, przy czym wykonanie przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z Umowy ustalone zostało na dzień 31 grudnia 2019 roku.

5) W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub w usunięciu wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

– 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 7 dni,

– 1,0 % wynagrodzenia netto za każdy następny dzień, licząc od ósmego dnia opóźnienia.

Ponadto każda ze stron umowy może żądać od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie. Żądanie jak również zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6) Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

7) Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.