4/2016 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki

22 marca 2016

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka? „Emitent?) informuje o otrzymaniu w dniu 22 marca 2016 roku, zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki Pozbud T&R S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. Zawiadomienie przekazane zostało przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Romana Andrzejaka (Osoba Zobowiązana) i dotyczy nabycia 10.290 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 3,62 zł za jedną akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym w dniu 22 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).