39/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego-aktualizacja.

29 listopada 2021

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 roku Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) złożyło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności odrzucenia przez Zamawiającego „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) oferty złożonej przez Konsorcjum oraz wobec zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

O decyzji KIO w przedmiotowej sprawie Zarząd Spółki poinformuje raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.