38/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego.

19 listopada 2021

W nawiązaniu do raportu 3/2021 z dnia 9 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) odrzucił ofertę Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) złożoną w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Zarząd Spółki informuje, że Konsorcjum obecnie analizuje uzasadnienie decyzji Zamawiającego i na podstawie wyników analizy określi dalsze działania, w tym zasadność skorzystania z przysługującego Konsorcjum prawa do odwołania się od decyzji Zamawiającego w KIO.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.