38/2015 Podpisanie aneksu do umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

13 listopada 2015

Raport bieżący nr 38/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2015 roku otrzymał podpisany drugostronnie aneks z dnia 29 października 2015 roku do Umowy nr 90/112/0003/13/Z/I na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork? Nr Projektu: POIiŚ 7.1-70, zawartej w dniu 06 marca 2013 roku przez konsorcjum firm w składzie Torpol S.A., Pozbud T&R S.A. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor? Sp. z o.o. ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ze względu na roszczenia Wykonawcy, w związku z brakiem możliwości kontynuacji przez Wykonawcę robót w torze i rozpoczęcia remontów peronów, powyższym aneksem przedłużono termin wykonania Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku ( poprzedni termin – do dnia 30 października 2015 roku ). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie (zrzeczenie nie obejmuje roszczeń finansowych z tytułu kosztów utrzymania budowy) pod warunkiem, że powyższe przeszkody ustaną do dnia 06 listopada 2015 roku. W pozostałym zakresie Umowa nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).