37/2021 Informacja dotycząca realizacji kontraktu dla PKP Intercity S.A. w zakresie modernizacji wagonów.

18 listopada 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2021 z dnia 10 września 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku pozyskał finansowanie dla realizacji dwóch umów na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem łącznie 14 wagonów osobowych, które zostały zawarte z PKP Intercity S.A. w dniu 10 września 2021 roku (dalej „Kontrakty”),  zawierając z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o elastyczny kredyt odnawialny do dnia 30 maja 2023 roku, do najwyższej kwoty 14.000.000 złotych. Termin spłaty kredytu określono na dzień 31 maja 2023. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Rogoźnie, cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi od PKP Intercity S.A. z tytułu Kontraktów oraz gwarancja de minimis udzielona przez BGK na kwotę 5.000.000,00 zł (stanowiącą równowartość 35% kwoty Kredytu), do dnia 31 sierpnia 2023 roku.  

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że z dniem 18 listopada 2021 roku, w związku z podpisaniem aneksu do umowy Konsorcjum MAG-Train Sp. z o.o. – POZBUD S.A., Spółka pełni funkcję Lidera Konsorcjum powołanego do realizacji Kontraktów.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.