37/2020 Informacja na temat reorganizacji Grupy – aktualizacja

14 sierpnia 2020

Raport bieżący RB-W  nr 37/2020

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) kontynuując komunikację w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej Spółki (raport bieżący 21/2020 z dnia 29 maja 2020 roku), informuje o podjęciu decyzji o utworzeniu spółki celowej, której głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym celu Spółka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., w tym zmianie firmy na POZBUD OZE sp. z o.o. oraz odpowiedniej zmianie umowy spółki, jak również sprzedaży w dniu 14 sierpnia 2020 roku  udziałów stanowiących 48% w kapitale zakładowym tej spółki na rzecz Pana Andrzeja Raubo. Powyższe decyzje Zarządu wpisują się w plany Spółki w zakresie podjęcia działalności w specjalistycznych dziedzinach budowlanych i technologicznych, obejmujących pozyskanie partnerów biznesowych, którzy pozwolą na zrównoważony rozwój Spółki.

Podstawa prawna:  § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE