37/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015 dot. zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlano – modernizacyjne w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.

28 września 2015

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka?, Emitent?), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku ( punktu 5) podaje do wiadomości, iż zgodnie z Umową Konsorcjum udział Emitenta, będącego Liderem Konsorcjum, w realizacji zamówienia wynosi 35 % zakresu robót budowlano – montażowych. Tyleż samo, tj. 35 % wartości wynagrodzenia Konsorcjum przypada na Pozbud T&R S.A. Dla przypomnienia – całkowita cena kontraktu dla Konsorcjum Wykonawcy, ustalona została na wartość netto 55.959.346,72 zł (całkowita cena brutto 68.829.996,47 zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).