36/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

08 listopada 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Hotel & Centrum Kongresowe IOR, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318).

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  2. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz formularzami pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).