36/2020 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

14 August 2020

Raport bieżący RB-W  nr 36/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym czynnościami, z dniem 15 sierpnia 2020 roku, nastąpią zmiany w Zarządzie Spółki. Zarząd Spółki informuje, że Pani Agnieszka Grzmil złożyła rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 15 sierpnia 2020r., co wynika z reorganizacji w grupie kapitałowej Spółki oraz powierzenia jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej Spółki, tj. SPC-2 Sp. z o.o. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta i powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu Panu Andrzejowi Raubo.

Tym samym od dnia 15 sierpnia 2020 roku w skład Zarządu wchodzić będą:

– Pan Łukasz Fojt – Prezes Zarządu,

– Pan Michał Ulatowski – Wiceprezes Zarządu,

– Pan Andrzej Raubo – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Raubo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółki z Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Raubo zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:  §5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).