36/2015 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

01 września 2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do bieżącego nr 7/2014 z dnia 04.03.2014 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 września 2015 roku otrzymał drugostronnie podpisany z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, do Umowy nr 46 1020 4027 0000 1296 0224 3939 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04 marca 2014 roku .

Niniejszym aneksem zmianie uległy zabezpieczenia spłaty kredytu. Zgodnie z w/w aneksem zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

a) umowne prawo potrącenia wierzytelności banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Emitenta wobec Banku z rachunków Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych),

b) hipoteka łączna do kwoty 38.743.440,00 zł na:

– użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność Emitenta, nieruchomości położonej w Słonawach, opisanych w księdze wieczystej nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szamotułach, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Obornikach,

– nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, opisanej w księdze wieczystej nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

c) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej,

d) cesja wierzytelności pieniężnej z Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 05.11.2013 r. w kwocie 12.805.965,00 zł,

e) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.100.000,00 zł,

f) zastaw rejestrowy na linii technologicznej WEINIG, na linii do lakierowania oraz na linii do zautomatyzowanego okuwania i szklenia wraz z cesją wierzytelności z umów ubezpieczenia,

g) zastaw rejestrowy na maszynach w Słonawach wraz z cesją wierzytelności z umów ubezpieczenia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).