35/2021 Zawiązanie spółki zależnej.

22 października 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 21 października br., Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku zawiązał spółkę zależną pod firmą FABRYKA SLONAWY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent objął 100% udziałów.

Spółka zależna w ramach planowanej struktury holdingowej Grupy Kapitałowej POZBUD będzie docelowo prowadzić działalność w segmencie biznesowym, skupionym wokół produkcji stolarki otworowej.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.