35/2015 Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego

01 września 2015

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do bieżącego nr 7/2013 z dnia 13.02.2013 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 września 2015 roku otrzymał drugostronnie podpisany z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 4 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, ustalający nową treść umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22.04.2011 r.

1) Na podstawie Umowy Bank udzielił Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 120.000.000,00 zł na okres od dnia 22 kwietnia 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, w ramach którego Emitent może korzystać z:

a) kredytu w rachunku bieżącym,

b) kredytu obrotowego odnawialnego,

c) kredytu obrotowego nieodnawialnego,

d) gwarancji bankowych

2) Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP S.A w wysokości 1,35 %.

3) Prowizje i opłaty bankowe naliczane są w oparciu o obowiązującą Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP S.A. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%.

4) Zabezpieczenie spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu stanowią:

a) umowne prawo potrącenia wierzytelności banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Emitenta wobec Banku z rachunków Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych),

b) blokada środków na rachunku bankowym Emitenta w PKO BP S.A.,

c) hipoteka umowna łączna do kwoty 180.000.000,00 zł ustanowiona na:

– prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słonawach, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

nr PO1O/00014067/1,

– prawie własności nieruchomości położonej w Słonawach, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00014041/3,

– prawie własności nieruchomości położonej w Mrowinie, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00054975/7, przy czym hipoteka ta ustanowiona zostanie po zwolnieniu zabezpieczenia przez Bank Millenium S.A.,

d) zastaw rejestrowy na akcjach imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta w ilości 2.500.000 sztuk,

e) hipoteka umowna łączna do kwoty 17.500.000,00 zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Grzywnie, gmina Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr TO1T/00039487/9, nr TO1T/00067216/4 i TO1T/00050973/6,

f) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (materiałach, produktach gotowych i towarach) do kwoty 4.000.000,00 zł,

g) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa powyżej oraz z kontraktów handlowych finansowanych przez PKO BP S.A.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).