34/2022:  Zmiany w Zarządzie Spółki.

30 grudnia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym oświadczeniem pana Pawła Piotrowskiego, datowanym na 30 grudnia 2022 roku, o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §5 ust. 2 Statutu Spółki powołała 31 grudnia 2022 roku w skład Zarządu panią Agnieszkę Grzmil – na czas trwania bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Agnieszka Grzmil nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy pani Agnieszki Grzmil opublikowany zostanie odrębnym raportem bieżącym.

W wyniku powyższego, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu, Radosław Załoziński – Wiceprezes Zarządu oraz Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim