34/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

14 sierpnia 2020

Raport bieżący RB-W  nr 34/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 sierpnia 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

Załącznik: