33/2023: Zmiany w składzie organów Spółki.

28 grudnia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że:

  1. otrzymał datowane na 27.12.2023r. oświadczenie pana Andrzeja Raubo o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Raubo jako powód decyzji podał „istotne zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w Spółkę”;
  2. oświadczeniem z dn. 27.12.2023r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył pan Łukasz Fojt, podejmując decyzję „w związku ze zmianami kapitałowymi oraz zamiarem kontynuowania współpracy ze Spółką w innej formie”;
  3. Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała 27.12.2023r. w skład Rady Nadzorczej pana Łukasza Fojta – na czas trwania bieżącej kadencji, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz powołując go w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
  4. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 ksh oraz art. 383 §1 ksh i § 11 ust. 2 lit. h Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Wiceprezesa Zarządu, delegowała pana Łukasza Fojta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) na okres 3 miesięcy od 27.12.2023r. Decyzja Rady podyktowana jest zapewnieniem prawidłowości działania operacyjnego Spółki w okresie niezbędnym na powołanie członka zarządu Spółki.

W wyniku powyższego:

– w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

Łukasz Fojt – Przewodniczący Rady Nadzorczej i członek KARN, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu, Dominik Hunek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący KARN, Piotr Matras – Sekretarz Rady Nadzorczej, Andrzej Sołdek – Członek Rady Nadzorczej, Członek KARN, Krzysztof Miler – Członek Rady Nadzorczej;

– w skład Zarządu Spółki wchodzą:

Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Fojt – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim