34/2021 Podjęcie decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu do podmiotu zależnego.

21 października 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 października 2021 roku podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do wydzielenia zakładu produkcyjnego stolarki otworowej w Słonawach ze Spółki (dalej „ZCP”) i przeniesienia go aportem do spółki zależnej w 100% od Emitenta, która zostanie utworzona w ramach ww. procedury.  

Zarząd Spółki podkreśla, że wydzielenie i przeniesienie segmentu biznesowego skupionego wokół produkcji stolarki otworowej do dedykowanej do tego celu spółki wpisuje się w realizację strategii Spółki. Korzyści jakie przyniosą ww. działania to uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Grupy a także skupienie majątku trwałego alokowanego w zakresie danego profilu działalności w jednym podmiocie i zapewnienie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej POZBUD.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.