33/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

14 August 2020

Raport bieżący RB-W  nr 33/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A., które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2020 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący 30.689.082 akcje, stanowiące 68,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do oddania 34.583.082 głosów, stanowiących 70,97% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Emitenta publikuje niniejszym w załączeniu do raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załącznik: